Historien

Cementindustriens gennembrud i Aalborg omkring 1890’erne har været med til at danne byen ved Limfjorden. Samtidig har Aalborg været vidne til lukninger af flere af de gamle og tunge industrier, hvilket har givet flere frie arealer med mulighed for nyfortolkning og byudvikling – heriblandt Norden.

1898

I 1898 blev Cementfabrikken Norden opført ved gården Johannesminde på jorden Mølholm ved Hasseris. Fabrikken Norden har været en betydningsfuld industrivirksomhed i Aalborg, og virksomheden har sat flere markante spor i området både i form af vejforløb, industrianlæggene og de tilknyttede arbejderboliger, moleanlægget ved fjorden, lergravene mod vest samt Nordens Kridtgrav i Hasseris.

1900

Ved Norden blev der i årene efter 1900 dannet en ny cementforstad kaldet Mølholm, som lokalt fik tilnavnet Nordens huse. Fra de første boligområder, som placerede sig tæt ved fabrikken på østsiden af Mølholmsvej, bredte cementbyen sig mellem lergravene ved fjorden til kridtgraven i Hasseris. I årene omkring 1938-1941 stoppede cementproduktionen. I stedet blev produktionen omlagt til råjern med baggrund i blandt andet knaphed på jern og stål under 2. Verdenskrig. Råmaterialerne til jernfremstillingen – myremalm, affaldsjern i form af skrot og spåner samt kridt – kunne skaffes indenlands, så afhængigheden af jern og stål fra verdensmarkederne kunne reduceres.

1972

Afsætningen af råjern gik godt under og lige efter 2. Verdenskrig, men i 1950 blev import af råjern givet fri, og fabrikken endte med en reduceret råjernsproduktion samtidig med produktion af cementklinker.
I 1972 stoppede produktionen af råjern på grund af den svære markedssituation, og Nordens gamle produktionsapparat jævnes med jorden frem til 1974. Norden fortsætter herefter som
maskinfabrik, senere Promecon og Nordjysk Staal. 

I 1999 erhverves ”Norden” af nye ejere efter konkursen af Maskinfabrikken Norden. Der er et overordnet ønske hos både grundejer og Aalborg Kommune om at udflytte den tunge industri.

Området er i dag et velfungerende industriområde, som blandt andet anvendes til oplag af vindmøllekomponenter.

2000

Udviklingsplanerne for Norden startede i 1999 med en arkitektkonkurrence for området, men på grund af miljømæssige udfordringer i forhold til Renseanlæg Vest blev planerne sat i bero. I 2009 blev en ny planlægning af området igangsat, og der blev udarbejdet en ny helhedsplan bestående af et byområde med blandede boliger og erhverv. Udviklingsarbejdet blev dog endnu en gang bremset, da man ønskede at afvente kommuneplanrevisionen 2013 samt at indarbejde planerne om en letbane i Aalborg.

Endnu et forslag med en helhedsplan udarbejdes i 2014 og fremlægges for kommunen. Efter dette starter en proces, hvor Aalborg Kommune beder om nye undersøgelser vedrørende nærhed til renseanlæg andre steder i Danmark samt andre supplerende undersøgelser.

I 2019 udarbejdes der en visionsplan og en detaljeret masterplan. Kommunen starter en offentlighedsfase omkring Vestbyplanen i 2022, og borgerinddragelsen i forbindelse med Vestbyplanen offentliggøres.

2023

Arbejdet med byudviklingen genoptages. Denne gang med en ny rapport fra Miljøstyrelsen, som konstaterer, at Aalborg Kloak og Renseanlæg Vest har gennemført flere tiltag, som har medført, at lugtgenerne fra renseanlægget ikke længere berører grunden. Derfor kan der nu åbnes op for byudvikling og -fornyelse med blandt andet boliger.

Aalborg Kommune afholder en fordebat før udarbejdelsen af en byudviklingsplan for Vestbyen. I den forbindelse afholder grundejerne af Norden et åbent informationsmøde for borgere på Fabrikskontoret på Norden om udviklingen af området, og By- og Landskabsudvalget fra Aalborg Kommune besøger Nordens arealer for selv at kunne vurdere potentialet i udviklingen af den nye bydel.

IMG 8294

Fint besøg på NORDEN

By- og landskabsudvalget fra Aalborg Kommune har netop besøgt NORDEN. Udvalget var inviteret til morgenkaffe på det tidligere fabrikskontor og rundvisning i det 224.000 m2 store område.

Billede 1

Velbesøgt informationsmøde om udviklingen af Norden

Tirsdag eftermiddag den 7. februar åbnede Norden det gamle fabrikskontor på Mølholmsvej op for informationsmøde om planerne for byudvikling af Norden. Knap 50 interesserede borgere og andre mødte op til præsentation og en god debat.

IMG 2491

Byudvikling af Nordens område i Vestbyen er nu kommet et skridt nærmere

Det 224.000 kvadratmeter store lukkede industriområde i Aalborgs Vestby, der oprindelig husede Cementfabrikken Norden, skal byudvikles i de kommende år. Ejerne af grunden og deres rådgivere har de seneste mange år arbejdet på en ambitiøs og visionær plan for området, der nu forventes at blive åbnet op med rekreative arealer, adgang til Limfjorden samt boliger, butikker og kontorer. Senest har Miljøstyrelsen i sidste uge afgjort, at der ikke ligger forhindringer i vejen for projektet.