Ofte stillede spørgsmålHvorfor er der ikke adgang til fjorden på nuværende tidspunkt?
Adgangen til Limfjorden fra Norden har i en årrække været lukket, fordi området er en industrigrund. Den industri, der er på området på nuværende tidspunkt, kan ikke kombineres med adgang til og langs fjorden, idet der skal være adgang til kajen ved fjorden. Af sikkerhedshensyn ønsker den nuværende lejer, at området er omhegnet og aflukket. En byomdannelse på sigt vil åbne op for adgang til og langs fjorden.

Hvad skal der ske i fremtiden på grunden?
Ejerne bag Norden har længe ønsket og arbejdet på at få området omdannet, så det ændres fra lukket industriområde til et nyt by- og boligområde, der kan imødekomme byens behov og ønsker. Det kan du læse meget mere om her på hjemmesiden.

Er grunden giftig?
Nej, grunden er ikke giftig, og der har ikke været deponeret gift eller lignende. En del af grunden er over en lang årrække dannet af opfyld fra produktion af bl.a. cement mv. Der har med den nuværende viden ikke været giftig produktion eller deponering på grunden. Alle forhold omkring eventuel forurening på grunden vil dog naturligvis blive grundigt undersøgt og klarlagt, når en byomdannelse starter. Der er på nuværende tidspunkt intet, der forhindrer en byomdannelse på Norden.

Er grunden forurenet – og er der asbest på grunden?
En del af det opfyld, der har dannet dele af grunden gennem en meget lang årrække, kan muligvis være forbundet med en mindre del asbest. Størstedelen af området er dog dannet på baggrund af produktion af tegl og opfyld herfra – bl.a. fra Kridtgraven i Hasseris. Dele af Norden er i dag overdækket med 50 cm muldjord jf. Miljøbeskyttelsesloven.

Der er ikke forhold på grunden, som gør, at en byomdannelse på sigt ikke er mulig. Der vil naturligvis blive taget de forholdsregler, der skal i forbindelse med byggeri, og myndighedernes anvisninger følges til punkt og prikke.

Er der lugtgener fra rensningsanlægget?
Der har gennem en årrække været meget snak om lugtgener fra Renseanlæg Vest, og det har også været tilfældet, hvis man f.eks. gik eller løb en tur langs området. Der er dog gennem de sidste par år lavet omfattende tiltag for at reducere lugtgenerne bl.a. med ændringer i produktionen og rensningsprocessen på rensningsanlægget. Det har resulteret i, at Miljøstyrelsen i en afgørelse fra starten af 2023 har konkluderet, at lugtgenerne nu er reduceret til potentielt kun at være 25 meter fra rensningsanlægget. Det er denne væsentlige reduktion af lugtgenerne, der reelt åbner op for en positiv udvikling af Norden.

Skal der bygges boliger på grunden?
Det er visionen for Norden at være en blandet bydel med en sammensætning af forskellige boligtyper, butikker, institutioner og lettere erhverv. Området skal have fokus på diversitet; natur/kultur, erhverv/boliger, unge/seniorer, børnefamilier/singler.

Mødesteder og sammensætningen af flere funktioner i samme hus vil spille en stor rolle fx børnehave/skole om dagen, spejderhus/kursusaktivitet om aftenen og fælleshus/festlokale i weekenden.

Har der altid været industri på grunden?
Ja, næsten – i hvert fald i mange år. Oprindeligt lå gården Johannesminde på området, men allerede i 1898 startede cementfabrikken Norden op på området, og siden da har det været et lukket industriområde.

Hvad sker der med det gamle fabrikskontor?
Det er et ønske, at fabrikskontoret forbliver. Der arbejdes på nuværende tidspunkt med planer om en renovering af huset, som i en årrække efter at have fungeret som fabrikskontor for cementfabrikken, har været udlejet til bl.a. Aalborg Kommune som ”De frivilliges hus”. Huset kunne potentielt rumme andre tilsvarende aktiviteter i fremtiden.

Er der bevaringsværdige bygninger?
Der er ikke bygninger, som er fredede på nuværende tidspunkt. Men der er et par bygninger, som man gerne ser bevaret. Ejerne af området ønsker f.eks. at fastholde fabrikskontoret på hjørnet af Mølholmsvej, og der arbejdes på en mulig renovering af denne bygning. Derudover er ”Pakhuset” en særlig bygning, som måske i fremtiden kunne bruges til nye formål til glæde og gavn for aalborgenserne. Ved at bevare visse bygninger på Norden, kan vi fastholde grundens lange historie.

Skal Norden være en stor grøn park?
Nej. Selvom det er tiltalende at lave et nyt grønt område, skal området enten byudvikles med alt det positive, det medfører, eller fastholdes som et lukket industriområde. En del af visionen for Norden er dog at udvikle rekreative områder, skabe gang- og løbestier samt bevare flere af de grønne områder, der er på grunden.

Hvilken betydning vil den kommende BRT-station og den 3. Limfjordsforbindelse have for Norden?
Ved placeringen af den 3. Limfjordsforbindelse er der planlagt rampeanlæg for til- og frakørsel til den nye motorvej på engene vest for Mølholm. Hertil er det planlagt at forlænge og udbygge Mølholmsvej, som dermed bliver en central færdselsåre til den fremtidige linjeføring. Den 25. juni 2014 indgik Folketingets trafikordførere en aftale, som fastlagde linjeføringen for en fremtidig 3. Limfjordsforbindelse, som skal gå over øen Egholm.

Derudover er der planlagt en endestation i forbindelse med BRT-ruten. Endestationen er placeret på Skydebanevej udenfor Travbanen og vil let kunne forlænges til eller ind i Nordens område.

Kommer der støjgener fra den 3. Limfjordsforbindelse på Nordens område?
Nej, Nordens område vil ikke blive støjpåvirket fra en kommende 3. Limfjordsforbindelse. Dette fremgår af VVM-undersøgelsen.

Hvem ejer Norden i dag?
Hele området på cirka 224.000 kvadratmeter er ejet af selskabet Mølholmparken A/S. Norden blev via dette selskab købt i slutningen af 1990’erne af erhvervsmanden Jørgen Bladt. Det er i dag efterkommere af Jørgen Bladt, der ejer Norden.

Hvor langt er projektet på nuværende tidspunkt?
Aktørerne bag Norden er fortsat i dialog med Aalborg Kommune om muligheden for byomdannelse.

IMG 8294

Fint besøg på NORDEN

By- og landskabsudvalget fra Aalborg Kommune har netop besøgt NORDEN. Udvalget var inviteret til morgenkaffe på det tidligere fabrikskontor og rundvisning i det 224.000 m2 store område.

Billede 1

Velbesøgt informationsmøde om udviklingen af Norden

Tirsdag eftermiddag den 7. februar åbnede Norden det gamle fabrikskontor på Mølholmsvej op for informationsmøde om planerne for byudvikling af Norden. Knap 50 interesserede borgere og andre mødte op til præsentation og en god debat.

IMG 2491

Byudvikling af Nordens område i Vestbyen er nu kommet et skridt nærmere

Det 224.000 kvadratmeter store lukkede industriområde i Aalborgs Vestby, der oprindelig husede Cementfabrikken Norden, skal byudvikles i de kommende år. Ejerne af grunden og deres rådgivere har de seneste mange år arbejdet på en ambitiøs og visionær plan for området, der nu forventes at blive åbnet op med rekreative arealer, adgang til Limfjorden samt boliger, butikker og kontorer. Senest har Miljøstyrelsen i sidste uge afgjort, at der ikke ligger forhindringer i vejen for projektet.

Norden Kort

Invitation til informationsmøde om udviklingen af Norden

Planlægningen af fremtiden for den gamle grund Mølholmparken i Vestbyen er skudt i gang, og i den forbindelse inviteres byens borgere til informationsmøde den 7. februar kl. 17.00. Her kan du høre mere om visionen om at skabe en åben og attraktiv bydel.